logo

Nemzeti Realista Köztársasági Párt

A jó választás ....


Megosztó gombok
Megosztás
Hírlevél feliratkozó
Név:
E-mail:

Rövidített program

A Nemzeti Radikális Köztársasági Párt-NRKP rövidített programja
A Nemzeti Radikális Köztársasági párt-NRKP az alábbiakban foglalja össze azokat a radikális változtatásokat amelyeket a Magyar nép felhatalmazásával, támogatásával kíván megvalósítani:

                                      1.
                          Állami szféra
       Az  állami költségvetés átcsoportosítása


a:) Az NRKP által tervezett változtatások anyagi feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlenül szükséges a kormányzatban résztvevők juttatásainak nagymértékű csökkentése.
A parlamenti képviselők fizetését ezért max. bruttó 800 000,-Ft- ban állapítjuk meg, más illetmény semmilyen jogcímen ne illesse meg. 
Szigorítjuk a szolgálati kocskik használatát,- felfüggesztjük a  lakhatási támogatást,- megvonjuk a bizottsági díj kifizetéseket és a hasonló jellegű plusz juttatásokat. 
Az országunk érdekeit szolgáló hosszabb utazásokra szigorú elszámolások mellett biztosítja az állam a költségkeretet saját gépjármű használata esetén, illetve a már jelenleg is meglévő állami gépjárműveket kizárólag ezen célokra rendelkezésre bocsájtja.
Bevezetjük minden egyes, a kormányzásban részt vevő személy visszahívhatóságát, ez vonatkozik a leendő miniszterelnökre is, megszüntetjük a mentelmi jog rendszerét.
Pártok csak tagdíjakból finanszírozhatják a párt költségeit,- állami támogatás nélkül.
A megszorításokból generált összegeket az állam egyrészt az egészségügyi rendszer helyrehozatalára, másrészt az oktatási rendszer átszervezésére fordítja.
Szigorú ellenőrzés alá vonjuk a kormány és a kormányhoz közeli személyek adó-befizetéseit,
Azonnali hatállyal menesztjük és vagyonelkopzással súlytjuk azt a kormányzásban részt vevő tisztségviselőt akinek saját, vagy a környezetéhez tartozó személy(ek) adóbevallásában a Magyar nép kárára valótlan adatok kerülnek feltüntetésre.


b:) Azonnali hatállyal megszüntetjük a felesleges beruházásokat ( stadionok építése, Felcsúti kisvasút üzemeltetése, stb) Az eddig elköltött pénzeket a felelősök kötelesek megtéríteni.
Felszámoljuk a felesleges bürokráciát ami álltal hivatalokat szabadítunk fel, a személyzet átcsoportosításával hatékonyan működőképessé tesszük a megtartott állami intézményeket. A felszabadult irodaházakat egyéb célokra hasznosítjuk, az ebből generált bevételt szintén az egészségügyre és az oktatási rendszerre fordítjuk.
c: Megszüntetjük a Magyarországon tartózkodó un. multi cégek adómentességét, kötelezzük ezen cégeket a hazai cégekkel azonos mértékű adó megfizetésére. 
A munkaerő után járó juttatások, kedvezmények mértékét  azonossá tesszük a hazai értékekkel.
Ezen megszorításokat magas szinten képzett munkaerővel, illetve a megmaradt vállalatok termékeinek kedvezőbb feltételekkel történő értékesítésével kompenzáljuk.
Az így nyert bevételt egyrészt a hazai ipar, másrészt a mezőgazdaság helyreállítására fordítjuk.
                                                                        
                              2:
                        Energia


a:) Paks-2 titkosításának azonnali feloldása, a beruházás azonnali felfüggesztése. 
Szakértői gárdát állítunk fel, a titkosított dokumentumok áttekintése alapján hozunk döntést Paks-2 további sorsát illetőleg. 
Amennyiben a független Szakértői Gárda úgy ítéli meg hogy az ország jelenlegi energia-ellátásához szükséges és gazdaságos Paks-2 megtartása, kormányunk abban az esetben a Paksi atomerőmű ütemezett,fokozatos leállítása mellett dönt. 
Pártunk nagy hangsúlyt fordít a környezet védelmére az energia-kérdés tekintetében is, ezért a káros mellékanyagokat termelő atom-energiát felváltja a környezet-barát, természetes energiák használatával.
Szél-erőműveket, napkollektorokat állítunk fel, amelyek fokozatosan veszik át a megszüntetendő atomerőmű szerepét.
Csökkentjük a lakóépületek energia ellátásra szolgáló napelemek adó-terheit.


b:) Fontolóra vesszük a Bős-Nagymarosi vízlépcső teljes körű kihasználását annak gazdaságossága függvényében, a természetes ökológiai egyensúly megtartására törekedve. 
Újra nyitjuk a még használható szénbányákat, az arra alkalmas lakóparkok, üzemek hőellátásának biztosítására, a megfelelő környezetvédő szűrőbetétek kötelező használata mellett. Célszerűnek látjuk a villamos energia, a víz ellátás és a szemétszállítás  állami fennhatóság alá vonását.

                                                                                      
                                 3.
           Mezőgazdaság, erdészet


a:) A jelenlegi földtörvény azonnali hatályon kívül helyezése mellett vissza vesszük a volt állami földeket, illetve azokat a területeket, amelyeknek a jelenlegi törvény érvénybe lépésének idején volt törvényes tulajdonosa.
Ezeket a földeket vissza adjuk jogos tulajdonosaiknak azzal a feltétellel, hogy művelik azt.


b:) Művelési szövetkezetek létrehozását szorgalmazzuk, ahol a gazdák állami támogatás mellett, közös gépparkkal végezhetik a mezőgazdasági termelői munkákat. Az állami földek bizonyos hányadát az arra alkalmas gazdák rendelkezésére bocsájtjuk bérleti díj megállapítás nélkül, amennyiben az adott gazda a területileg illetékes Művelési Szövetkezet keretein belül részt vesz a termelői munkában.


c:) Országosan felvásárlási pontokat hozunk létre, ahol a valós termelési költség figyelembe vétele mellett biztosítjuk a gazdák számára a megtermelt zöldség, gyümölcs, gabona, és egyéb termékek átvételét.

 
d:) A Művelési Szövetkezetek keretein belül elő segítjük a kisebb konzerváló, aszaló üzemek létrehozását, illetve a megnövekedett termelés szintjéhez mérten a leépített  konzervgyárak helyrehozatalát, a meglévők fejlesztését.


e:) A génmanipulált gabona, növény, állatok alkalmazását határozottan elutasítjuk,nagy hangsúlyt fektetünk a bio-gazdálkodások, üvegházak létrehozására, fejlesztésére,  öntöző-rendszerek kiépítésére.

 
f:) Az állattenyésztés növelése érdekében az arra alkalmas gazdákhoz ingyenesen helyezünk ki tenyészállományokat, biztosítva számukra a valós termelési költség figyelembe vétele melletti felvásárlást.


e:) Elsődleges szempont Magyarországon a magyar termékek forgalmazása, ezért létrehozunk egy közös szállítmányozási rendszert hogy a megtermelt árú kedvezményes költségek mellett juthasson el a Magyar boltokba, piacokra.


f:) Az erdős területek állami tulajdonba vétele. 
A termőföld és erdő, olyan nemzeti érték, amely nem szolgálhatja csak egy két ember érdekét, hanem együttesen kell, hogy szolgálja a nemzet és a nép jólétét, érdekeit. Az államosított erdőkre megyei felügyeletet javasolunk, a fennhatóságuk alatt álló erdőket arányosan felosztjuk és állami erdészeteket hozunk létre. 


                               4.
                             Ipar


a:) Az Állami költségvetés átcsoportosításából e-célra elkülönített pénz-alapból elő segítjük a még helyreállítható gyárak, üzemek újra indítását. (Kohászat, vasipar, gépgyártás stb)


b:) Ismételten üzembe helyezzük a ruhagyárainkat, fonodáinkat, a meglévőket korszerűsítjük a gazdaság fellendülésével azonos ütemben.


c:) Az ipar minden ágazatában kötelezővé tesszük a bevétel bizonyos hányadának az adott terület fejlesztésére fordítását, amely összegek mentesülnek az állam számára fizetett adóterhek alól

.
d:) Szorgalmazzuk és elősegítjük azon  gyárak, üzemek áttelepítését amelyek jelenleg munkaerőhiánnyal küszködnek olyan területekre ahol  jelentősen nagy a munkanélküliek száma.


e:) Újra indítani a gépgyártást, azzal, hogy állami megrendelések kerülnek leadásra, traktorokra, mezőgazdasági járművekre, eszközökre. 
Járműgyártás beindítása.
Thermo energiát hasznosító rendszerek gyártása és kiépítése ott, ahol erre lehetőség van (ha egy település fűtése megoldható termálvízzel, akkor az állam nyújtson segítséget a rendszer kiépítésére, ennyivel is csökken a fa, gáz és egyéb energiahordozók felhasználása).
Napelemes rendszerek kiépítésének támogatása és akár napelemes rendszerek gyártása. 


                              5.
                     Egészségügy

 

a:) Az orvosok mielőbbi pótlása érdekében ingyenessé tesszük a Magyar orvos-hallgatók számára az egyetemi képzést, az első diploma megszerzéséig terjedően azzal a feltétellel hogy a friss diplomás orvosaink a diploma megszerzése után legalább 4 éves időtartamban kizárólag a Magyar egészségügyben vállalnak munkát, ellenkező esetben a taníttatásukra fordított állami költség számukra megtérítendő.


b:) Az Állami költségvetés átcsoportosításából e-célra elkülönített pénz-alapból javítjuk kórházaink felszereltségét, hogy mielőbb meg tudjuk teremteni a betegek ellátásának normális feltételeit.


c:) Helyreállítjuk a TB rendszerét, a munkavállalók e-célra befizetett összegeinek egy részét kötelezően az egészségügyben dolgozók bérezésének fejlesztésére fordítva.


d:) Közbeszerzés keretein belül támogatjuk korszerű mentőautók beszerzését, ezzel  javítva a betegek gyors ellátását, valamint a Mentőszolgálatok körülményeit.

 

                            6.
                     Oktatás

a:)  A Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálata, átdolgozása a pedagógusok bevonása mellett.

b) Elengedhetetlen az  idegen nyelv magas szintű oktatása ezért javasoljuk azt már az óvodai foglalkozások keretein belül, játékos formában történő szoktatással megkezdeni.


c)  Az általánis iskola alsó tagozatos diákjainak tantervét az írás-olvasás, a magyar nyelv szabályainak elsajátítására, a számtani alapfogalmak oktatására, a környezet és környezetvédelem fogalmainak alapszintű oktatására valamint egy idegen nyelv alapjainak megismertetésére  korlátozzuk. Az idegen nyelv osztályzatokkal való értékelését kizárólag a felső osztályokban javasoljuk.
A felsőtagozatos diákok oktatásának idelyét két évvel megnöveljük, a történelem, földrajz, kémia, biológia,fizika, számtan-mértan, ének-zene, rajz  általános ismereteire korlátozva. Ezzel egyidejűleg bevezetjük ezen tantárgyak magasabb szintű fakultatív oktatását 
Minden, a gyermekek egészséges szellemi fejlődését megterhelő tananyag oktatását  a pedagógusok javaslatait alapúl véve szükségesnek látunk kivenni az alsótagozatosok oktatási tervéből jelentősen csökkentve ezzel a pedagógusok leterheltségét is.


 d) Mivel a szakmunkásképzésből egy teljes generáció szinte teljes egészében kimaradt, feltétlen szükséges a szakmunkás képzés ismételt, erőteljes  bevezetése.
A magas szintű szakmunkás képzés elengedhetetlen feltétele a gyakorlati képzés, ezért a még aktív szakemberek bevonása szükség szerű a diákok gyakorlati oktatása szempontjából.
Tanüzemek létrehozása mellett bevezetjük a végzett szakmunkások  1 éves időszakra kiterjedő, már bérezéssel járó szakmai munkatevékenységét.
Azok a diákok akik nem gyártási tevékenységre irányuló szakmát tanultak, az adott területen nyernek gyakornoki elhelyezést szintén 1 éves időtartamban. 


e) Minden diák számára akik nem vesznek részt felsőoktatásban, kötelezővé tesszük  szakma elsajátítását.
                                                                                

                         7.
          Egyéb fontos teendők


a) A kilakoltatások azonnali megszüntetése,felelősségteljes magyar állami bankrendszer létrehozása.
 A törvénysértő hitel és kölcsönszerződéseket befagyasztása,  a banki hitelkonstrukciók nem haladhatják meg az 5%-os kamatszintet! A túlfizetéseket be kell számítani, a kifizetett tartozások esetében kamatos kamatokkal, és ugyancsak ezen a szinten visszatéríteni a többlet befizetéseket.

b) Törvénybe iktatjuk a lakóingatlanok védelmét.

A végrehajtás útján megszerzett ingatlanok új tulajdonosait kötelezzük "Bérleti szerződés" megkötésére az eredeti tulajdonossal, a mindenkori piaci közép- árkategória számítása mellett. Az íly módon megkötött bérleti szerződés az új tulajdonos részéről fel nem mondható. 

Bérlő a továbbiakban köteles a bérleti díj megfizetésére, az ingatlan állagának megőrzésére. Huzamosabb idejű ( minimum 6 hónap) nem fizetés esetén az új tulajdonos kezdeményezheti bírósági úton a bérleti szerződés megszüntetését. A Bíróság köteles minden esetben a bérlő indokainak meghallgatására, mérlegelésére, azok helyes megítélésére. 

 

c)  Magyarország teljes területén megszüntetjük a "behajtó cégek" működését ezzel egyidejűleg korlátozzuk az Önálló Bírósági Végrehajtók jogkörét is.

Végrehajtás elévülési időn belül és kizárólag bírósági úton kezdeményezhet az a bank, szolgáltató és egyéb szerv, amelyiknél az adósság fenn áll. 

A felhalmozott valós adósság kizárólag a törvényes kamatok terhe mellett hajthatóak be, a bírósági eljárás kizárja az adóságok adás- vételének lehetőségét.


d)  Adóreform.Az adózást erőteljesebben több kulcsossá tesszük, mert  nem lehet megközelítőleg olyan mértékű az adó alapja egy, az élet fenntartásához elengedhetetlen terméknek mint egy olyannak, amely nem létszükséglet. Létszükségletű termékek mindazon dolgok, elengedhetetlenek létezésünk fenntartásához: élelmiszer. Ezen termékek adója nem lehet több 5%-nál.

 
e)  Az Igazságszolgáltatás teljes megreformálása. A bíróságok valóban legyenek függetlenek (államtól is), ellenkező esetben, komoly jogi vonzata legyen, ha kiderül egy-egy részrehajlás. 
A rendőrség hatékony működésre kötelezése, nagyobb jog körrel és ami még nagyon fontos: a rendőrség magas fokú és átfogó ellenőrzése. Mivel sokszor kerülnek kapcsolatban alvilági személyekkel, így náluk áll fent leginkább a korrupció veszélye.
A börtönök önfenntartóakká tétele.

Nem lehet sem az állam, sem a bíróság, sem pedig a rendőrség ( vagy bármely szerv) részéről faji alapú vagy társadalmi helyzettől függő megkülönböztetés, részrehajlás. 
 A Magyar nép felhatalmazásával, támogatásával kívánjuk elérni a jelenlegi ILLEGITIM kormány és csatlósainak leváltását, felelősségre vonását a Magyar nép ellen elkövetett bűneik miatt.
Ezen személyek és minden le- és felmenő családtagjuk valamint sógor,-koma,- jó barát, -teljes vagyonát elkobzzuk, minden elkobzott vagyont visszaadunk a Magyar Köztársaság államának és népének.
Megszüntetjük a mostani parlamenti pártokat, és új, tiszta választásokat írunk ki. 
A jelenlegi ILLEGITIM kormány által hozott törvényeket, és rendelkezéseket azonnali hatállyal felülbíráljuk.
Az "alkotmányozó hatalom" a politológia és az ezeregyszáz éves magyar állam érvényes és hatályos joga (ideiglenes alkotmánya) szerint a nép, a magyar állam állampolgárainak összessége. 
Alkotmányt CSAK a NÉP alkothat, a képviselő NEM!
Mivel nem az (a nép) és nem úgy alkotta meg, ahogy azt az alkotmány előírja, a képviselők alkotmányozása már 2010 december 20-tól egyértelműen alkotmányellenes, a megalkotott törvény pedig a kihirdetéstől számítva (2011. április 25.) azonnal és egyértelműen - érvénytelen.
A hatályos ideiglenes alkotmányban nincs utalás a hatályra (a hatályba lépésen és személyi hatályon túl), az időbeli hatály vége, vagy a képviselők jogosultsága a hatály megszüntetésére, a hatályt a jog ÁLTALÁNOS szabályai szerint lehet változtatni, mely szerint az ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezni csak egy másik, (legalább ideiglenes) Alkotmánnyal(!) lehet, s mivel VAN törvényes Alkotmányunk, ezért azt azonnali hatállyal visszaállítjuk. 
Mindenek előtt kötelezővé tesszük a Magyar Nép megkérdezését és népszavazást írunk ki azokban az ügyekben amelyek a Magyar Nép sorsát, mindennapi életvitelét, létét döntően befolyásolhatja!
Elsődleges célunk olyan rendszer létrehozása Magyarországon, amelyben az egyenjogúság megteremtése mellett a népé a hatalom.
Kelt 2016.08.08.

A 7. pont kiegészítve b) és c) ponttal 2020.05.27.


Nemzeti Radikális Köztársasági Párt- NRKP

Csatlakozzon hozzánk!

Belépési szándékát kérjük jelezze a Kapcsolat menüben közvetlen email üzenetben!


© Minden jog fenntartva.